МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА (МИР) УДЪЛЖИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) удължи до 15 февруари 2024г. кандидатстването по процедурата за внедряване на иновации от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Причината е, че пакетът документи по мярката трябваше да се синхронизира с нов регламент на Европейската комисия. Променените условия могат да се видят в системата ИСУН 2020, както и в секцията на процедурата в сайта на МИР (https://shorturl.at/ivGLX).
В края на миналата година ЕК увеличи тавана на минималните помощи за бизнесите в ЕС на 300 000 евро за период от три години. До момента предприятията, включително в България, можеха да получават минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната дава възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване на потенциалните бенефициенти.
Подаването на проектните предложения по процедурата за внедряване на иновации в предприятията започна в началото на ноември. Мярката е с бюджет от 293,4 млн. лв. и от нея могат да се възползват микро, малки, средни компании и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на фирмите. Микро и малките предприятия могат да кандидатстват за до 500 000 лв., а средните и дружествата с до 499 работници – за до 800 000 лв. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.