От 28.03.2024 г. се очаква да се отвори за прием на проекти процедура

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.
 • Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

И/ИЛИ

 1. Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
 • Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Възпроизвеждане на записани носители (група 18.2 съгласно КИД-2008), в т.ч.
 • Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Звукозаписване и издаване на музика (група 59.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Създаване и излъчване на радиопрограми (група 60.1 съгласно КИД – 2008), в т. ч.
 • Създаване и излъчване на телевизионни програми (група 60.2 съгласно КИД – 2008), в т. ч
 • Архитектурни и инженерни дейности (група 71.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Рекламна дейност (група 73.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Специализирани дейности в областта на дизайна (група 74.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Дейности в областта на фотографията (група 74.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 • Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.
 1. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Микропредприятие ≥ 50 000 лева ≤ 450 000
Малко предприятие ≥ 75 000 лева ≤ 800 000

ВАЖНО: При определяне на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията (статуса) на предприятието съгласно ЗМСП.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г. – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 2), по-горе ИЛИ
 • Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 3) по-горе.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат  в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

ВАЖНО: Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 не е задължителна и може да бъде включена в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

Минимален размер на помощта Максимален размер на помощта
25 000 лева 150 000 лева

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездната финансова помощ по проектите, е както следва:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро и малки предприятия 60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какъв е общият размер на средствата по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117 514 155 лв. Общият бюджет е разпределен както следва:

Категория регион Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) Национално съфинансиране
Регион в преход 13 970 214,30 лв. 9 779 150,00 лв. 4 191 064,30 лв.
По-слабо развити региони 103 543 940,70 лв. 88 012 349,60 лв. 15 531 591,10 лв.
Общо 117 514 155,00 лв. 97 791 499,60 лв. 19 722 655,40 лв.

Предвидено е и следното допълнително разпределение на бюджета за „по-слабо развитите региони” в зависимост от мястото на изпълнение на проекта:

По-слабо развити региони: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕФРР Национално съфинансиране
Þ      Група 1: Северозападен (СЗР), Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР); 72 480 758,49 лв. 61 608 644,72 лв. 10 872 113,77 лв.
Þ      Група 2: Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР) 31 063 182,21 лв. 26 403 704,88 лв. 4 659 477,33 лв.
Общо (за по-слабо развитите региони) 103 543 940,70 лв. 88 012 349,60 лв. 15 531 591,10 лв.

ВАЖНО: Кандидатите по процедурата е допустимо да планират и заявят САМО едно място на изпълнение на проекта. В случай че изискването не е спазено, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.